Tüzük
JICA DERNEĞİ TÜZÜK
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
MADDE 1 : Demeğin Adı : JICA Derneği 'dir. (JICA, İngilizce adı Japan International Cooperation Agency olan Japon Uluslararası İşbirliği Ajansının kısaltılmış adıdır.)
MADDE 2: Demeğin Merkezi : Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi ORAN 06450 ANKARA'dır. Demek Şube açabilir.
DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 3 : Demeğin amacı; JICA'dan çeşitli konularda burs alanları biraraya getirerek dostluklarını geliştirmek, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak; gelecekteki JICA bursiyerlerine gerekli olan ön bilgileri vermektir.
MADDE 4 : Demeğin Çalışma Konulan:
4.1.  Demekler Kanununun verdiği ve bu Tüzükte belirlenen her türlü faaliyette bulunmak,
4.2.  Amaçlarıyla ilgili yayınlar yapmak, seminer ve konferanslar düzenlemek,
4.3.  Spor faaliyetleri, boş zamanlan değerlendirme faaliyetleri, partiler,geziler,sergiler, konserler düzenlemek,
4.4.  Üyelerin çeşitli teknik ve kültürel konularda gelişmesini sağlamak,
4.5.  JICA programlarından yararlanan ve yararlanacak olan kişilerle ilgili bilgi ve kayıtları tutmak, revize etmek ve sürekli haberleşmek.
DERNEĞE GİRME
MADDE 5.1.   Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve JICA programlarına katılmış olanlar Demeğe üye olabilir. Demeğe üye olmak isteyenler Yönetim Kumluna yazılı başvurmak zorundadır.
5.2.  Demeğin amaçlan bakımından müsbet katkıları olabilecek kişilere Yönetim Kumlu karanyla fahri üyelik verilebilir.
5.3.  Demek Yönetim Kumlu, üyelik başvurulanın en geç otuz gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine bildirir.
DERNEKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA
MADDE 6 :   Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Demek Yönetim Kumluna yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir.
MADDE 7 :   Demeğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunanlarla, aylık ödentisini aralıksız altı ay ödemeyenler, Yönetim Kumlu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Çıkanlan üyenin ilk Genel Kurul Toplantısında bu karara itiraz hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 8 :  Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 9 :  Dernek üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar:
9.1.  Üyelik giriş ve aylık ödentisini vermek (Fahri üyelerin bunları ödemeleri kendi istemlerine bağlıdır).
9.2.  Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.
9.3.  Aldığı görevleri iyiniyet ve ciddiyetle yapmak ve sahip olduğu yetkileri Dernek yararı dışında kullanmamak.
9.4.  Araştırma ve inceleme çalışmalarına, aksi kararlaştınlmadıkça fahri olarak katılmak.
9.5.  Organlarda görev almamış olsa bile, organ yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmek.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 10 :  Derneğin organları şunlardır:
10.1.  Genel Kurul
10.2.  Yönetim Kurulu
10.3.  Denetim Kurulu
GENEL KURUL
MADDE 11 :   Derneğin en yüksek karar oranı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 12 :   Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
12.1.  Olağan Genel Kurul:
İki yılda bir Mart ayı içinde Yönetim Kurulunun saptayacağı günde bu Kurulun çağrısı üzerine toplanılır.
12.2.  Olağanüstü Genel Kurul:
Yönetim veya Denetleme Kurullarının ya da Derneğin üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişilik bir kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırır.
GENEL KURULU ÇAĞIRI YÖNTEMİ
MADDE 13 :   Yönetim Kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 14 :   Genel Kurul, üyelerin yarıdan bir fazlasının bizzat hazır bulunması halinde açılır ve görüşmelere başlanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üyeleri ile yedeklerinin toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ
MADDE 15 :  Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula, katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Katip, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte tutanağı imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE 16 :  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda  hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 17 :  Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
17.1.  Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarıyla, bilanço gelir ve gider hesaplarım incelemek,  inceleme  sonucuna göre  Yönetim Kurulunun aklanması  ya da sorumluluğu hakkında karar vermek.
17.2.  Derneğin bütçesini inceleyip onaylamak, üye ödentilerini saptamak.
17.3.  Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
17.4.  Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi önerilerini karara bağlamak,
17.5.  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
 malların satılması konularında Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
17.6.  Derneğin şube açmasına, platform oluşturmasına, üst kurula üye olmasına karar vermek.
17.7.  Derneğin Uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya onlardan ayrılması konularında karar vermek,
17.8.  Genel Kurul'a getirilen yakınma ve dilekleri, itirazları incelemek,
17.9.  Derneğin feshine karar vermek,
17.10.  Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.


GENEL KURULDA KARARLAR
MADDE 18 :  Genel Kurulda kararlar, tüzükte başka bir yeter sayı öngörülmeyen durumlarda toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylama, genel olarak açık yapılır. Şu kadar ki, Yönetim ve Denetleme kurullarının seçimleri gizli oyla yapılır.
YÖNETİM KURULU
MADDE 19 :   Yönetim Kurulu, Genel Kurulca Derneğin üyeleri arasından gizli oyla ve iki yıl süre için seçilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'na ayrıca aynı usulle beş yedek üye seçilir.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler sırayla çağırılır. Bunlar, yerine seçildikleri asli üyelerin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üçten aşağıya düşerse, yeni Yönetim Kurulu'nu seçmek için Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu, seçimlerden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığından toplanarak gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 20 : Yönetim Kurulu Derneğin yürütme organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1.  Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
20.2.  Dernek işlerini tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bunun için gerekli kararlar almak ve bunları uygulamak.
20.3.  Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
20.4.  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
20.5.  Derneğin defter ve dosyalarım, kayıtlarını düzenli bir biçimde tutmak.
20.6.  Mevzuatın verdiği imkan ve yetki çerçevesinde Genel Kurul kararlarına
da dayanarak, taşınmaz mallar almak, bu malları kullanmak, satmak, ipotek tesis etmek gayri menkul mükellefiyeti, intifa, irtifak, vedia, iştira, şuf a, satış vaadi
gibi her türlü ayni tasarrufları yapmak, kiralamak ve kiraya vermek.
20.7.  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 21 :   Yönetim Kurulu Başkanı, Dernek Başkanıdır. Derneği; yönetmek, idari ve kazai her derecedeki merci ve makamlar önünde temsil etmek, bütçede ödeneği mevcut bölümlerden Genel Kurul'ca saptanan sınırlar içinde harcamada bulunmak Başkanın görev ve yetkisindedir.


DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 22 :  Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Süresi biten Denetleme Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:
22.1.  Derneğin bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetlemek.
22.2.  Yıllık bazda yönetim ve mali denetim sonuçlan ile bilanço ve gelir gider hesaplarına ait incelemelerini Genel Kurul'a bir raporla sunmak.
22.3.  Denetleme sırasında görülen noksanları ve tüzük kuralları ile yasalara aykırı işlemleri, Genel Kurul toplantısını beklemeden bir raporla Yönetim Kurulu'na bildirip, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek.
22.4.  Bu tüzükte yazılı ve Yasada yeralan hükümler uyarınca Yönetim Kurulu'nun çalışmalarının Dernek yaran ile mevzuata aykırı görülmesi üzerine Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmak.
22.5.  Gerekli görüldüğünde oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılanna katılmak.
DERNEK ŞUBELERİ
MADDE 23 :   Dernek Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.Merkez Genel Kurulu'nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışım gerçekleştirir.
ŞUBELERİN GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 24:   Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBE GENEL KURULU ve GÖREVLERİ
MADDE 25 :
25.1.  Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
25.2.  Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Merkez Genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
25.3.  Beş asıl beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunu seçer.
25.4.  Dernek şubesinin gelir giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.
25.5.  Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
25.6.  Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirmesine karar verir.
25.7.  Mevzuatta Şube Genel Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU ve GÖREVLERİ
MADDE 26:
26.1.  Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için geçerlidir.
26.2.  Genel Kurul'u takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçlan mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
26.3.  Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Karan gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri'ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu'na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
26.4.  Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
26.5.  Mevzuatta Yönetim Kurulun'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
ŞUBE DENETLEME KURULU ve GÖREVLERİ
MADDE 27:
27.1.  Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.Bir sonraki olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
27.2.  Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtlann mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığım, demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kumlu'na ve toplandığında Genel Kuml'a sunar.
27.3.  Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
27.4.  Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
27.5.  Mevzuatta Denetleme Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
MADDE 28:  Şubeler dernek kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin
yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurallarında her yirmi üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 29 :  Derneğin gelirleri şunlardır:
29.1.  Üye giriş ödentisi
29.2.  Üye aylık ödentisi
29.3.  Dernekçe yapılan yayımlar, tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.
29.4.  Derneğin kendi mal varlığından elde edilen gelirler.
29.5.  Bağışlar ve her türlü yardımlar.
29.6.  Diğer gelirler.
TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 30 :  Tüzüğün bazı maddelerinin ve tümünün değiştirilmesi, Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile mümkündür.
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 31 :   Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar
verebilmek için, üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse, Genel Kurul usulüne göre tekrar toplantıya çağnlır.Bu toplantıya katılacak üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Fesih kararında derneğin mevcut varlığının devir yeri ve şekli de belirtilir.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Valiliğe yazıyla bildirilir.

TASFİYE KURULU
MADDE 32 :   Demeğin feshine karar verilmesi durumunda üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Derneğin bütün mallarının tesbit eder, hesaplarını inceler ve borçlarını öder. Artan varlığı Genel Kurulca tesbit edilen yere devreder.
TÜZÜKTE BULUNMAYAN KURALLAR
MADDE 33 :  Bu Tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda yer alan kurallar uygulanır.
KURUCULAR
MADDE 34 : JICA DERNEĞİ, ad - soyad ve meslekleri aşağıda verilmiş olan kurucu üyeler tarafından 08.03.1988 tarihinde kurulmuştur.

Ruhi ESİRGEN  - Eğitimci
Akın OYAT  - Mühendis
Timur SAYRAÇ  - Mühendis
Turgut AKTAN  - Mühendis
Ahmet TABBAN  - Mühendis
Meral ÜNVER  - Mühendis
A.Dilek CENKÇİLER  - MühendisHaberler
Taziye...
JICA Dernekleri Arasında İşbir...
İklim Değişikliği Ve Afetlere ...
Lübnan ve Türkiye'de Tarım Tur...
Tarımsal Sanayinde Ar-Ge Inova...
Sürdürülebilir Su Ürünleri Yet...
Okullarda Afete Yönelik Çalışm...
Ekmek Adam Barbiye Karşı...
Seminer: İklim Değişikliği ve ...
Japonya'da Müzecilik, Toplumsa...
Doğu Karadeniz’ de Çay Tarımı ...
Öğrenci Merkezli Çevrimiçi Eği...
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Ata...
Çalışmalarımızı Çevrimiçi Sürd...
JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nob...
Dr. Hüseyin Velioğlu Ankara B....
5. Eylem Planı Ödül Töreni...
İklim Değişikliğinin Doğu Kara...
Müzecilik Deneyimlerinin Payla...
Geleneksel Piknik...
Derneğimiz İkinci Dönem Başkan...
Derneğimizin Kuruluşunun 30. Y...
Derneğimizin Kurucu Başkanı Ru...
4. Eylem Planı Ödül Töreni...
Taziye...
Müzecilik Deneyimlerinin Payla...
Türkiye’de Su Ürünlerinin Mevc...
Türkiye-Japonya Kültürel İş Bi...
Zihinsel Engelliler için Afet ...
Japonya Uluslararası İşbirliği...
Derneğimiz, Japonya Dışişleri ...
Geleneksel Piknik...
“Sismoloji, Deprem Mühendisliğ...
Japonya'da Müzecilik ve Kültür...
"Öğrenciler için JICA Semineri...
"Öğrenciler için JICA Semineri...
İftar Yemeği...
Derneğimizin Kurucu Başkanı Sa...
Eylem Planı Yarışması Ödül Tör...
Japonya Büyükelçisi Ekselans A...
Kuklalarla Afet Eğitimi...
JICA Derneği Yönetim Kurulu Üy...
Afet Eğitimi Etkinliği...
Çay Üretim Endüstrisindeki Gel...
Türkiye ve Japonya’da Yerel Yö...
Eylem Planı Ödül Töreni ...
Büyük Sonuçlar için Küçük Doku...
"Japonya Deneyimleri Işığında ...
Panel : Üretici-Müteşebbis-Öğr...
JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ EKSELANS H...
JICA tarafından Türkiye’nin il...
Elazığ'da Panel Düzenledik...
BAŞKANIMIZ ÖDÜL ALDI...
JICA Derneği Yönetim Kurulu Üy...
DuyurularAna Sayfa | Giriş Sayfam Yap | Favorilerime Ekle | e-mail | Site Kuralları | İletişim
Copyright © 2005
Powered by .NET
www.jicadernegi.org.tr